شماره حساب های بورس اوراق بهادار

شماره حساب های بورس کالا و انرژی

ردیف نام بانک شعبه کد شعبه شماره حساب شماره شبا
1 بانک ملت بورس اوراق بهادار 6205 1858146845 IR590120000000001858146845

حساب واریز وجوه ، کارمزدها ، اضافه واریزی و دیگر مبالغ

ردیف نام بانک شعبه شماره حساب شماره شبا
1 بانک ملت سعادت آباد 9222857700 IR850120000000009222857700