بررسی سود بانک ملت از محل تسعیر ارز

شنبه 24 شهریور 1397

بررسی سود بانک ملت از محل تسعیر ارز

وضعیت تراز ارزی بانک ملت در گزارش حسابرسی شده سال 96 (مازاد دارایی های ارزی با بدهی های ارزی) بیش از 23.000 میلیارد تومان است.(90.000 میلیارد تومان دارایی ارزی - 67.000 میلیارد تومان بدهی ارزی

ارسال نظرات