جزئیات خبر

بررسی سود بانک ملت از محل تسعیر ارز

بررسی سود بانک ملت از محل تسعیر ارز

وضعیت تراز ارزی بانک ملت در گزارش حسابرسی شده سال 96 (مازاد دارایی های ارزی با بدهی های ارزی) بیش از 23.000 میلیارد تومان است.(90.000 میلیارد تومان دارایی ارزی - 67.000 میلیارد تومان بدهی ارزی
نظرات خود را برای ما ارسال نمائید.