جزئیات خبر

آغاز هفته بورس با صف نشینی خودرویی ها

آغاز هفته بورس با صف نشینی خودرویی ها

طی دو روز گذشته خبرهایی که افزایش قیمت خودرو را بیش از پیش قطعی می کرد سبب شد تا سهم های گروه خودرو در روز جاری با بیشترین تقاضا در صدر پر حجم ترین صف های خرید مرحله پیش گشایش قرار گیرند. 

خساپا و خودرو به ترتیب تقاضاهای خرید 147 و 50 میلیونی را به همراه دارند و به دنبال آن ها سهام گروه قطعات هم مورد توجه قرار گرفته است.
برگرفته از: ادمین
ارسال نظرات پس از سه ماه غیر فعال شده است.