آغاز هفته بورس با صف نشینی خودرویی ها

شنبه 17 آذر 1397

آغاز هفته بورس با صف نشینی خودرویی ها

طی دو روز گذشته خبرهایی که افزایش قیمت خودرو را بیش از پیش قطعی می کرد سبب شد تا سهم های گروه خودرو در روز جاری با بیشترین تقاضا در صدر پر حجم ترین صف های خرید مرحله پیش گشایش قرار گیرند. 

خساپا و خودرو به ترتیب تقاضاهای خرید 147 و 50 میلیونی را به همراه دارند و به دنبال آن ها سهام گروه قطعات هم مورد توجه قرار گرفته است.

ارسال نظرات