واچ لیست امروز 23 دی با دکتر اسحاقی

یکشنبه 23 دی 1397

واچ لیست امروز 23 دی با دکتر اسحاقی

سهم های تحلیل شده تکنیکال توسط دکتر پرویز اسحاقی 
#واچ_ليست 1

#فلوله ، حمايت سهم در قيمت ٤٠٠ تا ٤٢٠ تومان، از روى حمايت برگشت و در ادامه مقاومت ٤٧٩ تومان رو پيش رو داره
#سجام مناسب خريد در قيمت ١٠٨ تا ١١٠ تومان، حمايت سهم در قيمت ١٠٠ تومان
#واچ_ليست 2
#وليز مناسب خريد در قيمت ٨٧ تا ٩١ تومان 
#ثزاگرس مناسب خريد در قيمت ٤٨٠ تا ٤٩٠ تومان 
#شجم مناسب خريد در قيمت ٢٤٠ تا ٢٥٠ تومان 
#وكادو مناسب خريد در قيمت ٧٠٠ تومان 
#وايرا مناسب خريد در قيمت ١٨٠ تومان
#وآرين مناسب خريد در قيمت ١٠٠ تومان
 

ارسال نظرات